جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 6
شماره 6 سال 4
پاییز - زمستان 1394
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

بررسي رفتارهای تخریبی دانش‌آموزان در شهر تهران موضوع اصلي اين مقاله مي‌باشد. وندالیـسم به عنوان يك پدیدة اجتماعی است که در آن، فرد وندال و یا خـرابکار، به صورت ارادی به تخریب اموال عمومی می‌پردازد و تبعات زيانباري را موجب مي‌شود. هدف اصلي مقاله، شناخت برخي عوامل اجتماعی مؤثر بر اقدام به رفتارهاي تخريبي در ميان دانش‌آموزان مي‌باشد. برای تحقق هدف فوق سعی گردید با مطالعه نظريه‌هاي موجود به تلفیق تئوریک دست یافته كه در مقاله حاضر در راستاي اين مهم، مسئله پژوهش در پرتو نظريه‌هاي كنترل اجتماعي هيرشي، آنومي مرتون و نظریه بیگانگی سیمن، با استفاده از روش تحقيق پيمايشي، مورد تحليل و مداقه قرار گرفته است. اين پژوهش، در ميان 407 نفر از دانش‌آموزان دوره راهنمايي و متوسطه انجام شده است. گردآوري اطلاعات نيز از طريق پرسشنامه خودگزارشي و ساختمند صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان دادند که میزان ارتکاب 15.7 درصد از دانش‌آموزان به رفتارهای تخریبی در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است. متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر، توانسته‌اند 24 درصد از واریانس رفتارهای تخریبی را تبیین کنند. اثر مستقیم دو متغیر مهم پژوهش یعنی کنترل اجتماعی و احساس بیگانگی بر روی رفتارهای تخریبی به ترتیب به میزان 0.30- و 0.31 درصد می‌باشد.
مسعود گلچین - معصوم آقازاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : ونداليسم، کنترل اجتماعی، احساس بيگانگي، ناكامي و پرستيژ اجتماعي
پژوهش حاضر با هدف شناسايي و رتبه‌بندي نگرش‌ها و عوامل تأثيرگذار بر اعتراض‌هاي دانشجويي در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي انجام گرفت. در پژوهشي توصيفي از نوع زمينه‌يابي، تعداد 223 نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. و پرسشنامه محقق ساخته 34 ماده‌اي " اعتراض‌ها و عصيان‌هاي دانشجويي" را تکميل نمودند. نتايج نشان داد هنگامي که دانشجويان احساس کنند حقي از آن‌ها ضايع گرديده است و يا مورد توهين قرار گرفته‌اند بيش از ساير موارد (کيفيت نامطلوب خدمات ارائه شده، مسائل و تصميم‌گيري‌هاي علمي، مورد تبعيض قرار گرفتن، دريافت نمره پايين، مسائل و تصميم‌گيري‌هاي سياسي) خود را محق اعتراض و عصيان مي‌دانند و نيز به صورت عملي به آن مبادرت مي‌ورزند با اين‌حال معمولا اعتراض خود را تا حد بيان اعتراض و نارضايتي به يک دوست و يا اعتراض به استاد پيگيري مي‌نمايند . ضمن‌اين‌که دانشجويان شهيد بهشتي اعتقاد داشتند که اعتراض‌هاي در دانشجويان پسر مجرد دوره کارشناسي و در رشته‌هاي فني‌مهندسي بيشتر مشاهده مي‌‌شود. نتايج مي‌تواند در برنامه‌ريزي‌هاي آموزش‌عالي مورد توجه متوليان امور واقع شود.
راضیه نصیرزاده - علی منتظری - مهدی نصیرزاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : اعتراض، دانشجو، دانشگاه شهيد بهشتي، نگرش
یکی از شناخته شده‌ترین آسیب‌های اجتماعی که در اکثر جوامع با شدت کمتر یا بیشتر وجود دارد، تکدی‌گری است. آنچه تکدی‌گری را به موضوعی مهم در حیطۀ سیاستگذاری اجتماعی تبدیل می‌کند، نه تنها خود پدیده که پیامدهای آن مانند گسترش آسیب‌های فردی و اجتماعی، شکل‌گیری فضای اجتماعی ناامن، گسترش بی عدالتی اجتماعی و هدر رفتن بخشی از نیروی جامعه است. آمارها و اطلاعات موجود نشان می‌دهد تکدی‌گری در شهر تهران بعد از اعتیاد دومین آسیب اجتماعی است، از این رو پرداختن به این موضوع در جهت شناخت ابعاد مختلف آن و ارائه راهکارها و سیاست‌های مناسب حائز اهمیت است. در همین راستا هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و ارائه سیاست اجتماعی موثر است. روش تحقیق اسنادی و سناریونگاری بوده و با بهره‌گیری از مطالعات پیشین و آمار و اطلاعات موجود وضعیت تکدی‌گری، علل و عوامل تأثیرگذار و متولیان رسیدگی به این گروه آسیب‌دیده و در نهایت برنامه‌ها و فعالیت مدیریت شهری، تجزیه و تحلیل شده است. در نهایت با توجه به مرور سیاستگذاری‌های فعلی و پیشین در مواجهه با پدیده تکدی‌گری و نیز با بهره‌گیری از رویکردهای نظری کلان وفاق و تضاد، برای انتخاب سیاست اجتماعی مناسب با روش سناریونگاری، دو سناریوی پیشنهادی عملگرا و آرمانگرا ارائه شده است که سناریوی عملگرا مرتبط با حوزه‌های نظری وفاق که بر سطوح فردی و خرد در شکل‌گیری پدیده تکدی‌گری تأکید دارد و سناریوی آرمانگرا در راستای حوزه نظری تضاد، در شکل‌گیری پدیده تکدی‌گری بیشتر نابرابری‌ها و ساختارهای کلان را دخیل می‌کند.
هاشم آرام - عباس قنبری باغستان
DOI : 0
کلمات کلیدی : سیاست اجتماعی، تکدی گری، شهر تهران
موضعگیری وحساسیت موجود در جهان درباره برقراری روابط جنسی خارج از ازدواج درحال تغییر و دگرگونی است . تحقیقات نشان میدهند که جامعه‌ی ایران نیز در چند سال اخیر شاهد تغییر در الگوهای غالب روابط جنسی بوده و این امر ناشی از علل متعدد اجتماعی، خانوادگی و فردی است. هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی علل و فرایند‌های شکل‌گیری روابط جنسی خارج از ازدواج در میان زنان می‌باشد. روش بکار گرفته شده در تحقیق حاضر گراند تئوری است و نمونه تحقیق شامل 10 زن مجرد دارای روابط دوستی با جنس مخالف میباشد. چهار الگوی اصلی شکل‌گیری روابط جنسی پیش از ازدواج که در تحقیق حاضر شناسایی شده‌اند عبارت است از؛ روابط دوستی سنتی، رابطه جنسی پیش از ازدواج مبتنی بر روابط عاشقانه، رابطه جنسی پیش از ازدواج مبتنی بر عشق سیال و رابطه جنسی پیش ازدواج مبتنی بر روابط ضد عاشقانه (فریب). یافته‌های تحقیق نشان میدهد روابط دوستی سنتی روابطی با حداقل رابطه جسمی است و در میان زنانی دیده میشود که از پایبندی‌های مذهبی بیشتری نسبت به سایرین برخوردار بوده و به ارزشهای جنسی سنتی باور دارند. روابط جنسی عاشقانه روابطی است میان یک زن و مرد که دارای محتوای جنسی و عاطفی میباشد. دو عامل اثر گذار در برقراری رابطه جنسی در این تیپ شیفتگی طرفین به نسبت یکدیگر و دارا بودن رویکردی تفسیری نسبت به دین می‌باشد. نسبی گرایی در عشق، تعدد شرکای جنسی، لذت طلبی جنسی، دوستانه و سطحی بودن روابط جنسی محوری‌ترین عناصر در روابط مبتنی بر عشق سیال است. تریبیت جنسی در دوران کودکی و نوع روابط والدین نیز مهم‌ترین شرایط اولیه ای شکل‌گیری این نوع روابط هستند. و بالاخره نفاق، فریب و شکست عشقی در اولین رابطه با جنس مخالف مهم‌ترین شرط شکل‌گیری روابط مبتنی بر فریب می‌باشد. در تحقیق حاضر هدف از روابط مبتنی بر فریب انتقام‌گیری از جنس مخالف است.
سعیده میرابی - علی یوسفی - سیده سمیه موسوی
DOI : 0
کلمات کلیدی : علل دوستی با جنس مخالف، الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج، عشق سیال، روابط جنسی ضد عاشقانه(فریب)، روابط جنسی عاشقانه
هدف از تحقيق حاضر تبیین جامعه شناختی نگرش معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون به مواد و اعتبار¬يابي مقياس نگرش به مواد در معتادان می¬باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا حضور در درمان نگهدارنده با متادون بر نگرش معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون به مواد تأثیر دارد؟ روش تحقیق پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی می¬باشد. جمع آوري اطلاعات از طریق ابزار پرسش نامه صورت گرفت. جمعیت تحقیق عبارت است از کلیه معتادان که در فصل بهار سال 1391 به 11 مرکز نگهدارنده با متادون بابلسر و فریدونکنار مراجعه کرده¬اند. در مجموع تعداد 405 نفر افراد مورد مطالعه با روش نمونه گیري طبقه¬ای تصادفی متناسب با حجم انتخاب گردیدند. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که 5/41 درصد از پاسخ¬گویان نگرش منفی به مواد داشته¬اند. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که گویه‌های مقیاس نگرش به مواد زیر سه عامل عاطفی، رفتاری و شناختی بار شدند. اين عوامل قوي¬ترين گويه‌ها را گرد آورده است. به شکلی که هیچ کدام از این گویه‌ها بر روی دو عامل بار عاملی مشترک ندارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای باور و مشارکت در درمان به ترتیب قوی¬ترین متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش به مواد می¬باشند.
اکبر علیوردنیا - سید احمد میر محمدتبار
DOI : 0
کلمات کلیدی : اعتياد، نگرش به مواد، نگهدارنده با متادون، حضور در فرآیند درمان، اعتبار مقیاس ، ،
هدف این تحقیق بررسی رابطه میزان و انواع دینداری با همبستگی اجتماعی است. روش اين تحقیق پیمایشی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دوره کارشناسی واحد حصارک دانشگاه خوارزمی تشکيل می‌دهند. از میان این دانشجویان تعداد 409 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله با این دانشجویان مصاحبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌هاي t استيودنت، تحليل واريانس و همبستگي پيرسون استفاده شده است. نظریه دورکیم در رابطه با تأثیر دینداری بر همبستگی اجتماعی الگوی نظری این تحقیق است. نوع دینداری نيز با توجه به انتقادی که بر نظریه دورکیم در رابطه با کارکرد انسجامی دین وارد شده و عدم توجه دوركيم به انواع دینداری در دستگاه نظری خود مطرح می‌شود. بر این اساس، دسته بندی هیک از انواع دینداری (انحصارگرا، شمول گرا و تکثرگرا) مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای دستگاه نظری تحقیق، دینداری و انواع دینداری متغیرهای مستقل تحقیق و همبستگی اجتماعی متغیر وابسته تحقیق به شمار می‌آیند. همچنین این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین دینداری با همبستگی اجتماعی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. در بررسی نوع دینداری سه روش به طور همزمان به کار گرفته شد: 1- نوع دینداری بر مبنای شاخص نوع دینداری، 2- نوع دینداری بر مبنای عامل انحصارگرایی دینی و 3- نوع دینداری بر مبنای عامل تکثرگرایی دینی. با توجه به این طبقه بندی‌ها، بین نوع دینداری با همبستگی اجتماعی ارتباط معناداری وجود ندارد.
بیژن زارع - علی اکبر صادقی - سمانه دلبری
DOI : 0
کلمات کلیدی : همبستگي اجتماعي، همبستگي ارتباطي، احساس تعلق، مشاركت اجتماعي، دينداري و نوع دينداري

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
مدیر مسئول :محمد آقاسی
سردبیر :سید ضیاء هاشمی
هیئت تحریریه :
محمد تقی ایمان
محمد رضا جوادی یگانه
ابراهیم حاجیانی
محمد سعید ذکائی
سید حسین سراج زاده
محمد جلال عباسی
حسام الدین آشنا
مهدی فیض
علی منتظری
سعید معیدفر
عبدالحسین کلانتری
شاپا :0
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده