مقاله


کد مقاله : 13941208104561208

عنوان مقاله : عضويت در انجمن‌هاي داوطلبانه، الگوها و عوامل يک مطالعه عرضي- ملي

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 610

فایل های مقاله : 375 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم خدایی khodaei@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 حسین اکبری H-Akbari@fum.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

انجمن‌هاي داوطلبانه استخوان‌بندي جامعه مدني و استقرار حاکميت مردم و ميانجي بين دولت و ملت هستند و نقش عمده‌اي در شکل‌گيري جريان‌هاي اجتماعي و سياسي در جامعه دارند. اين انجمن‌ها با توجه به ماهيت داوطلبانه بودن خود، ميزان اراده‌گرايي و ميل به مشارکت در ميان شهروندان يک جامعه را نشان مي‌دهند. ميزان عضويت در اين انجمن‌ها در جوامع مختلف متفاوت است و عوامل مختلفي بر عضويت شهروندان در اين انجمن‌ها مؤثرند. مطالعه حاضر با روشي تطبيقي به بررسي الگوهاي عضويت افراد در انجمن‌هاي داوطلبانه در ميان 60 کشور دنيا پرداخته است. نتايج مطالعه نشان مي‌دهد کشورهاي اسکانديناوي داراي بيشترين ميزان عضويت انجمني هستند و کشور ترکيه و کشورهاي داراي سابقه حاکميت کمونيسم، کمترين ميزان عضويت در انجمن‌هاي داوطلبانه را دارند. هر چند الگوي عضويت در انجمن‌هاي مختلف در کشورها متفاوت است. بررسي عوامل مؤثر بر عضويت در انجمن‌هاي داوطلبانه با استفاده از رگرسيون لوجستيک نشان داد که مردها، جوان‌ترها، افراد تحصیل کرده، شاغل و دارای درآمد بالاتر، بيشتر احتمال دارد که در انجمن‌هاي داوطلبانه عضو شوند. اعتماد اجتماعي به عنوان مؤثرترين متغير است که احتمال عضويت انجمني را پيش‌بيني مي‌کند. همچنين حضور در مناسک مذهبي، نگرش مثبت به دموکراسي و داشتن ارزش‌هاي پسامدرنيسم مي‌تواند احتمال عضويت انجمني را افزايش دهد. نتايج يک تحليل حساس نشان داد، عوامل بررسي شده آثار متفاوتي بر عضويت در انجمن‌هاي مختلف دارند.