مقاله


کد مقاله : 139412081337551220

عنوان مقاله : تحلیل رابطه فقر اقتصادی با کج¬رفتاری جنسی در میان جوانان شهر تهران

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 666

فایل های مقاله : 404 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جلیل عزیزی azizi_research@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

مفهوم فقر اقتصادی به دليل ماهيت و محتوايی که دارد تقريباً با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزهء انسانی، اقتصادی و اجتماعی، از جمله حوزهء آسيب‌های اجتماعی و به خصوص کجرفتاری و ابعاد مختلف آن، ارتباط پيدا می‌کند. با توجه به اين تاثيرات متقابل، هدف مقاله حاضر بررسی و شناسايی رابطه بين فقر اقتصادی و کجرفتاری جنسی است. اين مطالعه با استفاده از روش ميدانی و تکنيک پيمايش در بين 400 نفر از جوانان 25-18 ساله شهر تهران و شميرانات صورت پذيرفته است. برای تحليل داده‌ها از تکنيک‌های تحليل رگرسيون چند متغيره، تحليل مسير و تحليل عاملی استفاده شده است. يافته‌های تحليل رگرسيون چند متغيره بيانگر عدم ارتباط مستقیم معنادار بين اين دو متغير به صورت مستقیم است، درحالیکه با تحلیل مسیر، برخی از مسیرهای معنادار تشخیص داده شده‌اند.