مقاله


کد مقاله : 1394120894931207

عنوان مقاله : بررسي احساس امنيت و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر تهران)

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 663

فایل های مقاله : 445 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدي اميركافـي mamirkafi@uk.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

تحقيق حاضر از نوع تحليل ثانويه است و احساس امنيت در ميان شهروندان را بررسی مي‌کند. مراكز مختلف نظرسنجي خصوصاً مركز افكارسنجي دانشجويان ايران به بررسي و سنجش امنيت در سالهاي اخير توجه کرده‌اند. اين مطالعات كه عمدتاً توصيفي هستند، هدفشان اين بوده است كه چگونگي وضعيت احساس امنيت يا احساس ناامني و ترس را كه در نقطه مقابل آن قرار دارد، شرح داده و دانش ما را در اين زمينه ارتقاء بخشند. اين تحقيقات به تبيين مسئله نپرداخته‌اند، ولی يافته‌هاي آنها كه به دقت جمع‌آوري شده است مي‌تواند ضمن مشخص ساختن ميزان و دامنه احساس ناامني و ترس، زمينه مناسبي را نيز براي تبيين آن فراهم سازند. در ارتباط با نكته اخير، تحقيق حاضر تلاش مي‌كند بر اساس داده‌هاي موجود كه براي منظور ديگري گردآوري شده‌اند، تحليل متفاوتي عرضه نمايد و به شناختي افزون بر گزارش‌هاي اوليه دست يابد. تحقيق اوليه از نوع پيمايشي بوده است كه در آن با استفاده از شيوه نمونه‌گيري خوشه‌اي با 1475 نفر از افراد بالاي هيجده سال مناطق بيست‌‌و دوگانه تهران مصاحبه شده است. تحليل ثانوي نشان مي‌دهد كه متغير حمايت اجتماعي آثار مؤثر و معني‌داري بر احساس امنيت دارد. همچنين بي‌نظمي اجتماعي و ريسك و مخاطره تأثير مؤثر و كاهنده‌اي بر احساس امنيت نشان مي‌دهند.