مقاله


کد مقاله : 139412091544291268

عنوان مقاله : سنجش دینداری با رهیافت بومی

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 762

فایل های مقاله : 300 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید حسین سراج زاده serajsh@yahoo.com استاد دکترا
2 محمدرضا پویافر mrp_60@yahoo.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

در اين مطالعه، تلاش شده است تا با الگوی جامعه‌شناختي ايراني رهیافتی بومی براي سنجش دينداري پیش نهاده و‌ ميزان دينداري يك نمونه دانشجويي مطالعه شود. روش اجرای پژوهش پیمایش بوده و نمونة 352 نفر از دانشجویان سمنانی بوده¬اند. يافته‌هاي تحقيق نشان می‌دهد که ميانگين دينداري نمونة مذکور در سطحی بالاتر از متوسط قرار دارد. در ميان ابعاد چهارگانة دينداري، بعد اعتقادات دينداري دانشجويان در سطحي بالاتر از ساير ابعاد دينداري قراردارد. در مقابل، ميانگين دينداري در بعد عبادات كمتر از ساير ابعاد دينداري و در سطح متوسط است. همچنين، ميانگين مؤلفه‌هاي ابعاد دينداري در الگوی سنجش دينداري بومی نشان مي‌دهد كه ميانگين مولفه‌هاي فردي دينداري پايين‌تر از مؤلفه‌هاي جمعي آن است.