مقاله


کد مقاله : 13941209155101269

عنوان مقاله : حاشيه‌اي بودن و شكل‌گيري هويتِ اجتماعي قوم لك

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 665

فایل های مقاله : 355 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رحمت الله صدیق سروستانی rsadigh@ut.ac.ir استاد دکترا
2 سیاوش قلی پور sia532004@yahoo.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

نویسندگان این مقاله شكل‌گيري هويت اجتماعيِ قوم لك را بر اساس ديگري بودن‏‏ٌ، تفاوت، قدرت و مقاومت بررسی کرده‌اند. آنها بر اساس روش هرمنوتيك، قوم لك را به مثابه متنی در زمينة فرهنگي ايران مطالعه کرده‌اند و ضمن تقسيم‌بندي جامعة مورد مطالعه به دو گونة اجتماعي «مهاجران» و «غيرمهاجران»، از طريق مصاحبه و مشاهدة مشاركتي اطلاعات لازم را گردآوري کرده¬اند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد: الف) به لحاظ فرهنگي، مرزهاي مشخصي ميان لك‌ها و اقوام ديگر وجود دارد و هر دو طرف بر اين تمايزات تأكيد مي‌ورزند. ب) لك‌ها يك بار از طرف جامعه و بار ديگر از جانب اقوام همسايه به حاشيه رانده شده‌اند. ج) حاشيه‌اي بودن مضاعف سبب شده است كه طيف عمده‌اي از لك‌ها، كه غالباً مهاجرند، براي گذران زندگي و واکنش در برابر طردشدگي به مشاغل کم¬اهمیت و واسطه‌گري روي آورند. د) نابرابري در توزيع امكانات، طرد از جانب ديگران و سکوت دیگران دربارة آنها نقش مؤثري در شكل‌گيري هويت قوم لك دارند.