مقاله


کد مقاله : 13941209155561270

عنوان مقاله : مطالعة شیوه¬ها و الگوهای سرمایه‌‌گذاری برحسب میزان توسعه‌یافتگی مناطق (با تكيه بر دو استان اصفهان و ايلام)

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 639

فایل های مقاله : 220 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 تقی آزاد ارمکی tazad@ut.ac.ir استاد دکترا
2 سمیه توحیدلو smtohidlou@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

مقالة حاضر به بررسی و مقایسة آثار و عوارض توسعة اجتماعي بر توسعه صنعتي در دو منطقه محروم و برخوردار می-پردازد. اين دو منطقة بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجة وقت، عبارت¬اند از استان‌هاي اصفهان در مقام دومين استان برخوردار و استان ايلام در مقام محروم‌ترين استان‏ قبل از كهكيلويه و بوير احمد. هدف پژوهش بررسی این مطلب است كه آیا نوع نگاه سنتي مردم بر نوع سرمايه‌گذاري آنها تاثيرگذار است یا نه و چه رابطه‌ای میان نوع نگاه و باورداشت‌های سنتی و الگو‌های سرمایه‌گذاری (مطمئن، ریسکی و راکد) وجود دارد و نیز، بین نگاه آنها به ثروت و سرمایه و انواع سرمایه‌گذاری چه رابطه‌ای وجود دارد. روش اجرای پژوهش پیمایش بوده و 393 نمونه در هر یک از شهرهای مورد مطالعه انتخاب شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند هر دو استان باورهایی سنتی دارند و عمدتاً به دنبال سرمایه‌گذاری مطمئن¬اند.