مقاله


کد مقاله : 139412101023381274

عنوان مقاله : عوامل اجتماعی موثر بر بزهكاري نوجوانان (مطالعه موردی شهر رشت)

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 753

فایل های مقاله : 119 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حميدرضا جلايي پور h_jalaeipour@hotmail.com استاد دکترا
2 مجيد حسيني‌نثار hosseini302003@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بزهكاري نوجوانان با آثار منفي رواني، اقتصادي و اجتماعي يكي از مسايل مهم اجتماعي ايران است؛ زيرا ايران از نظر ساختار جمعيتي كشوري با جمعيت نوجوان و جوان است. هدف اين مقاله جست¬جو دربارة علل بزهكاري نوجوانان، در مواردی مثل دزدي، تخريب و خشونت، در کل جامعة‌ ايران نيست، بلکه تمرکز آن بر شهر رشت است تا با انجام چنين مطالعاتي در شهرهاي بزرگ ديگر، زمينه براي اظهار نظر دربارة‌ جامعه‌ ايران فراهم شود. در اين بررسي از چارچوب نظري ترکيبي (نظريه‌ عمومي جرم) متشکل از عناصري از نظريه‌هاي پيوند اجتماعي و خويشتن¬داري، استفاده شده است. يافته‌هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد که نوجواناني كه خويشتن¬داري ضعيفي دارند، پيوند اجتماعي ضعيف داشته و بزه بيشتري مرتكب مي‌شوند.