مقاله


کد مقاله : 139412101035461282

عنوان مقاله : بررسي رابطه‌ ميزان گرايش به هويت ملي و هويت قومي در بين بختياري‌ها

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 658

فایل های مقاله : 379 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزین حاتمی کاکش hatami.f@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 روزبه کردونی kardoni.ro@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در جامعة‌ چند قومي ايران، هويت قومي يكي از مهم‌ترين هويت‌هاي جمعي است كه سبب شناسايي و تمايز افراد از يكديگر مي‌شود. با اين حال، برجسته شدن احساس هويت قومي، به ویژه برتري يافتن‌ آن بر احساس هويت ملي، همواره از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مرتبط با انسجام و يكپارچگي ملي محسوب مي‌شود. از اين رو، مقاله‌ حاضر رابطه‌ هويت قومي و هويت ملي در بين بختياري‌های سه استان خوزستان، لرستان و چهارمحال بختياري را بررسی می¬کند. پرسش اصلي اين است كه آيا بين ميزان گرايش به هويت ملي و ميزان گرايش به هويت قومي بختياري‌ها رابطه وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش و نیز سنجش و بررسي اين رابطه براي هويت ملي چهار بعد تاريخي، جغرافيايی، زباني و فرهنگي در نظر گرفته است. همچنين، هويت قومي نیز بر اساس چهار بعد تاريخي، زباني، فرهنگي و مذهبي سنجيده شده است. نتايج تحقيق از نمونه برای 385 نفري، با نمونه‌گيري خوشه‌اي و به شیوة پيمايش، با استفاده از فرمول كوكران به دست آمده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان می¬دهد ميزان گرايش به هويت قومي و ميزان گرايش به هويت ملي نزد پاسخگويان در حد بالا و بين هويت ملي و هويت قومي رابطة‌ مثبت و معناداري برقرار است.