مقاله


کد مقاله : 13941210141271307

عنوان مقاله : بررسی تاثیر دینداری بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 679

فایل های مقاله : 136 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدصادق مهدوی mohamad.sm@ispa.com دانش آموخته دکترا
2 افسانه ادریسی edrisi.a@ispa.ir - دکترا
3 احسان رحمانی خلیلی rahmani.e@ispa.ir - -

چکیده مقاله

در حوزه جامعه‌شناختي، اعتماد به عنوان ويژگي روابط اجتماعي يا ويژگي نظام اجتماعي مفهوم سازي مي‌شود. مناسبات گوناگوني كه افراد در روابط متقابل خود با يكديگر ايجاد مي‌كنند نيازمند اعتماد متقابل ميان كنشگراني است كه مي‌خواهند با يكديگر به تعامل بپردازند. شرط اساسی برای جامعه سالم اعتماد اجتماعی متقابل بین اعضا و بین مردم و مسئولین جامعه است. در بررسي مفهوم اعتماد، اتخاذ يک ديدگاه ترکيبي مي‌تواند ثمربخش و کارآمدتر باشد. به اعتقاد گيدنز، منابع اصلي اعتماد و امنيت هستي شناختي در جوامع صنعتي و جوامع پيش از مدرن متفاوت هستند. شیوه‌هایی که هنجارهای اعتماد مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: اعتماد به آشنایان،اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی / مدنی. یکی از کارکردهای مهم دین، ایجاد اعتماد و اطمینان اجتماعی است که در دوران گذار تضعیف می‌شود و این تضعیف پیش از اینکه ارزش‌های مدرن جایگزین شود صورت می‌گیرد. سوال اصلی مقاله این است که:"آیا دینداری شهروندان تهرانی می‌تواند بر اعتماد اجتماعی آنان موثر باشد؟ از چه مسیری؟ و به چه میزان؟" این مقاله از نوع توصیفی- علی است که به دنبال شناسایی تاثیر دینداری بر اعتماد اجتماعی است و از سویی دیگر از لحاظ روش‌، يك تحقيق پيمايشي‌ به حساب مي‌آيد و واحد تحليل آن شهروندان تهرانی می‌باشند‌. پرسشنامه محقق ساخته، پس از بررسی اعتماد و اعتبار آن با نمونه‌گیری خوشه‌ای – طبقه‌بندی نامتناسب در پنج منطقه شهر تهران و در بین 391 خانوار تهرانی اجرا شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که متغیردینداری به طور مستقیم بر اعتماد اجتماعی موثر است و علاوه بر آن به طور غیرمستقیم با متغیرهای مستقل ثانویه، تیپ شخصیتی معاشرتی و مشارکت‌های داوطلبانه نیز بر آن اثر می‌گذارد.