مقاله


کد مقاله : 139412101415131308

عنوان مقاله : تحلیلی براحساس آنومی فردی در میان جوانان با تأکید بر جنسیت

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 684

فایل های مقاله : 608 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد علی محمدی mohamadi.m@ispa.ir - دکترا
2 ملیحه شیانی mshiani@social.ut.ac.ir - دکترا

چکیده مقاله

مقاله با استناد به يافته‌هاي پژوهشي به منظور شناسايي احساس آنومی فردي جوانان و برخي عوامل تأثيرگذار بر آن تدوين شده است. پس از بررسي منابع و نظريه‌ها و تدوين چهارچوب نظري با شيوه پيمايش و استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، اطلاعات مورد نياز گردآوري شد. حجم نمونه 700 نفر از جوانان دختر و پسر تهران بوده كه با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي و به صورت تصادفي انتخاب شدند. نتايج نشان مي‌دهد نسبت قابل توجهي از دختران و پسران در وضعيت آنومیک قرار داشته اما این احساس به لحاظ جنسيت معنادار نيست. در بررسی روابط نتایج نشان می‌دهد احساس آنومی فردي دختران متأثر از عوامل فردي و اجتماعي است كه حالتي از گسستگي ميان فرد و جامعه را بازتاب مي‌دهد.