مقاله


کد مقاله : 139412101421471309

عنوان مقاله : تبیین تغییرات و تحولات کارکردی نقش اجتماعی زنان در جامعه شهری یزد با تاكيد بر سال‌هاي 1345-1387

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 675

فایل های مقاله : 107 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیه کریمی زاده اردکانی ardakani.s@ispa.ir - -
2 فرهاد امام جمعه ememjome.f@ispa.ir - دکترا

چکیده مقاله

مقاله حاضر به تبیین تحولات کارکردی نقش اجتماعی زنان در جامعه شهری یزد در طی سال‌های 1387-1345 پرداخته است و درصدد آن است تا اثرات تغییرات اجتماعی روی تنوع کارکردهای نقش اجتماعی زنان را بشناساند. این تبیین با چهارچوبی نظری مبنی بر استفاده از نظرات «بلومر»، «هومنز»، «پارسونز»، «مرتن» در بستر نظریه تغییر اجتماعی صورت گرفته است. نویسنده در طول کار از دو روش اسنادی و میدانی استفاده کرده‌اند تا بتوانند حداقل يك نسل را نیز از سال 45 تا 87 به نمایش گذاشته باشند. هر چند نتایج هر دو قسمت پژوهش حاکی از پویایی زن امروز یزدی و آگاهی او از مسیر خردگرایی است و میزان تحصیلات زنان در حال بالا رفتن است اما تغییرات اجتماعی در حالی که شیوه زندگی و روابط اجتماعی آنان را تغییر داده است، مشکلات و نگرانی‌های بسیاری را نیز به زنان تزریق کرده است. به اعتقاد نویسندگان زن امروز یزدی به طور اجتناب‌ناپذیری در حال انتقال از روش زندگی سنتی به مدرن است و تصمیمات و انتخاب‌های او نیز متناسب با پیشرفت و تغییرات اجتماعی رشد کرده است. تغییرات نقش زن وضعیت تسلسلی خواهد داشت و از این نسل زن، نسل‌های پر مساله‌تری در آینده به وجود خواهد آمد که اگربه تغییر نقش‌های او توجه نشود پدیده‌های جدیدی را در جامعه به وجود خواهد آورد و بر ساختار بزرگ‌تر نهادهای اجتماعی ما تاثیرگذار خواهد بود.