مقاله


کد مقاله : 139412101435121313

عنوان مقاله : مفهوم سازی از ایده شهروندی (مطالعه دانشجویان دانشگاه‌های تهران)

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 722

فایل های مقاله : 342 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عالیه شایسته مجد shayeste.a@ispa.ir - کارشناسی ارشد
2 غلامرضا عظیمی azimi.gh@ispa.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

شهروندي از مهم‌ترين ايده‌هاي اجتماعي- سياسي دوران معاصر محسوب مي‌شود. مقاله حاضر مفهوم شهروندي را در چهار بعد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بعدسازي مي‌کند و با استفاده از روش پيمايشي و استفاده از ابزار پرسشنامه میزان آگاهی از مفهوم برساخته شده، دربین دانشجويان دانشگاه‌های تهران می‌پردازد. نمونه مورد بررسي320 نفر است. نتايج بيانگر آن است که: در مجموع ميزان آگاهي از حقوق شهروندي در ميان دانشجويان در حد متوسط است و ميزان آگاهي از وظايف شهروندي در ميان دانشجويان در حد متوسط رو به بالا است. ميزان رضايت از وضعيت شهروندي پايين است و نگرش به شهروندي بيشتر فعال است تا منفعل. همچنين نگاه مثبت به عام‌گرايي و مشارکت در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي داراي اثري فراينده بر روي آگاهي شهروندي است.