مقاله


کد مقاله : 13941210144311317

عنوان مقاله : مطالعه معیارهای انتزاعی دینداری در استان مازندران 1385

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 634

فایل های مقاله : 122 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی جان حسنی janhasani.ali@ispa.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

دين، واقعيتي اجتماعي است؛ وقتي شخصي به دين عمل مي‌كند در واقع حس همبستگي و خود اتكايي به گروه و خلاصه حس بودن در جامعه را نشان مي‌دهد. تجلي ارزش‌ها و نشانه‌هاي ديني بودن فرد را در نگرش، گرايش و كنش‌هاي آشكار و پنهان او مي‌توان جست و شناسايي كرد. این بررسی معیارهای ذهنی دینداری 700 نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی (پیش دانشجویان بعنوان خروجی و ماحصل نهاد آموزش و پرورش) را مورد هدف قرار می‌دهد. در این بررسی با عنایت به آثار پژوهشی انجام شده در کشور از روش پیمایشSurvey و نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای با استفاده از پرسشنامه حضوری بهره جسته‌ایم. میزان روایی پرسشنامه محاسبه 8970% و تمامی آزمون‌های تحقیق در سطح 99% قابلیت اطمینان مورد سنجش واقع شده‌اند. نتایج نشان داد که : میزان تعیین معیار دینداری از شاخص آگاهی و دانش دینی26% ، باورهای دینی21% ، مناسک دینی31%، عواطف دینی32% است. همچنین معادله رگرسیونی گویای این مطلب است که 46 درصد واریانس معیارهای دینداری مورد نظر دانش آموزان پیش دانشگاهی در این پژوهش قابل تبیین است. نتایج حاکی از آن است که شعائر مذهبی رشد بیشتری از محتوای معنوی دین دارد.