مقاله


کد مقاله : 139412101447411319

عنوان مقاله : بررسي و سنجش وضعیت مداراي اجتماعي در لرستان

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 892

فایل های مقاله : 116 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجتبی ترکارانی torkarani.m@ispa.ir - دکترا

چکیده مقاله

مسأله: قرار گرفتن افراد و گروه‌های مختلف با اندیشه‌ها و رفتارهاي متفاوت در کنار هم و لزوم احترام به حقوق همدیگر و همزیستی مسالمت‌آمیز ضرورت طرح و شناخت مدارای اجتماعی را به عنوان ابزاری برای حل این مسایل خاطر نشان می‌کند. روش: در این نوشتار برای سنجش مدارای اجتماعی در جامعه مورد مطالعه با استفاده از روش توصيفي و پيمايشي به طراحی مقیاسی چند بعدی بر مبنای مدل کینگ (با ابعاد مدارای عقیدتی، سازمانی، هویتی، رفتاری) پرداخته و با احتساب حجم نمونه به 300 نفر، جمعيت نمونه را از افراد 15 سال به بالای سه شهرستان خرم‌آباد، بروجرد و نورآباد به وسیله نمونه‌گیری نسبی- طبقه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از پرسشنامه به جمع‌آوری داده‌ها اقدام شده و داده‌ها به وسيله نرم‌افزارهاي مربوط تحليل و گزارش شده‌اند. یافته‌ها: در جامعه مورد مطالعه، مداراي قوميتي و مليتي و مدارا در رفتار با مجرمان در سطح متوسط رو به بالا، مداراي جنسيتي، مداراي محلي، مداراي عقيدتي در سطح متوسط و مدارا نسبت به جرم و مدارا در روابط جنسي و مداراي سازماني در سطح پاييني قرار دارد. نتایج: ميزان شاخص کل مداراي اجتماعي در استان لرستان متوسط رو به پايين است. این نشان‌دهنده آن است که در بعضی از حوزه‌ها (روابط محلی) احتمال پیدایش رفتارهای تضادآمیز و منازعه‌ای بالا بوده و توجه به این شکاف‌ها ضروری است.