مقاله


کد مقاله : 139412111035141323

عنوان مقاله : سنخ‌شناسي روابط اجتماعي در شبکه‌هاي همسايگي در شهر مشهد

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 644

فایل های مقاله : 418 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رحمت الله صدیق سروستانی sarvestani.r@ispa.ir استاد دکترا
2 نوروز نیمروزی n_nimroozi@yahoo.com - دکترا

چکیده مقاله

تحقيق حاضر در قدم اول با هدف بررسي ميزان تراکم روابط همسايگي (آزمون فرض تضعيف اجتماع همسايگي) و در قدم دوم به منظور دستيابي به يک گونه‌شناسي از روابط همسايگي در سطح شهر مشهد انجام شده است. چارچوب نظري مقاله، از نظريه لوئي ويرت برگرفته شده است. روش بررسي، روش پيمايش و ابزار گردآوري داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته است. واحد تحليل خانوار و واحد مشاهده (پاسخگو) زن خانوار بوده است. جامعه آماري، کليه خانوارهاي ساکن شهر مشهد در مناطق 13گانه شهرداري و حجم نمونه (براساس فرمول تصادفي ساده و واريانس به دست آمده از مطالعه مقدماتي) تعداد 425 خانوار است. روش نمونه‌گيري، طبقه‌اي متناسب (به تناسب حجم جمعيتي هر يک از مناطق 13گانه به کل جمعيت) است. نتايج به دست آمده بيانگر تاييد فرض تضعيف روابط همسايگي (نمره 67 صدم در بازه 2-0) در بين خانوارهاي همسايه در سطح شهر مشهد است. گونه‌هاي کنش فردي، عادي و عاطفي، بيش از گونه‌هاي جمعي، صميمانه و فايده‌مند در محيط همسايگي مشاهده شده است. نتايج تحليل‌هاي آماري بيانگر وجود رابطه معنادار بين متغيرهاي درک از اجتماع همسايگي، سابقه سکونت در محل، احساس فاصله اجتماعي با همسايه‌ها، تجربه قبلي از يک سو و متغير ميزان درگيري در روابط همسايگي از سوي ديگر است. همچنين نتايج نشان‌دهنده اين است که مهاجران در مقايسه با بومي‌ها، ساکنان منازل ويلائي در مقايسه با ساکنان مجتمع‌هاي مسکوني، مالکين در برابر مستاجرين، قديمي‌ها در مقايسه با تازه‌واردها درگيري بيشتري در روابط همسايگي دارند.