مقاله


کد مقاله : 139412111038111324

عنوان مقاله : مطالعه گرايش ايرانيان به هويت مدرن

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 687

فایل های مقاله : 333 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم حاجیانی ebhajiani@gmail.com استادیار دکترا
2 محسن درویشی darvishi@ispa.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بسياري از محققان هويت ايرانيان را يک هويت ترکيبي که شامل هويت ملي، ديني، قومي و مدرن در نظر مي‌گيرند. موضوع هويت مدرن يكي از مهمترين مسائل اجتماعي در جامعه ايران محسوب مي‌شود و اهميت آن در حدي است كه مي‌توان گفت بر كثيري از پديده‌هاي فرهنگي و اجتماعي ايران امروز تاثير دارد. يك وجه مهم اين موضوع دامنه تاثيرپذيري و گرايش جامعه ايران به اين بعد از هويت است. بنابراين در اين مقاله سعي شده است گرايش ايرانيان به هويت مدرن مورد سنجش قرار بگيرد. رويكرد اصلي مقاله حاضر مبتني بر نظريه‌هاي نوسازي است. در اين مقاله هويت مدرن به سه بعد ارزش‌هاي بنيادي مدرنيته (معرفتي و اجتماعي) تمايل و گرايش به مدرنيسم و هويت جهاني تقسيم شده است. پرسشنامه طراحي شده پس از چند بار آزمون، در جمعيت نمونه 1802 نفري در سيزده شهر (مركز استان) اجرا شده است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد نگرش ايرانيان به ارزش‌هاي بنيادين مدرنيته نسبت به ميانگين در حد متوسط است؛ اما نگرش آنها به مدرنيسم و تمايل به غرب از ميانگين پايين‌تر است؛ در حالي كه ديدگاه آنها نسبت به هويت جهاني بالاتر از حد ميانگين است؛ اين نتايج نشان مي‌دهد در مجموعه ابعاد هويت مدرن در شاكله هويت ايراني حضور قوي و جدي دارد و گرايشات ايرانيان نسبت به ارزش‌هاي مدرنيته و جهاني شدن، جدي و قابل ملاحظه است.