مقاله


کد مقاله : 139412111048151326

عنوان مقاله : بررسي مصرف اعتيادآور تلفن همراه

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 693

فایل های مقاله : 272 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسینعلی افخمی hafkhami48@yahoo.com استادیار دکترا
2 محسن سلسله selsele@ispa.ir - دکترا

چکیده مقاله

در اين مطالعه تلاش شده است تا مصرف اعتيادآور تلفن همراه در ميان كاربران ايراني بررسي شود. روش اجراي پژوهش، پيمايشي بوده و نمونه تحقيق 605 نفر از شهروندان كرجي بوده‌اند. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه گروه سني 30 سال به بالا و نيز تحصيل کردگان بيشتر از سايرين در معرض خطر اعتياد به تلفن همراه قرار دارند. نتايج تحقيق نشان داد اعتياد به تلفن همراه در ميان زنان بيشتر است و زنان بيش از مردان در هنگام رانندگي از تلفن همراه استفاده مي‌کنند. متغيرهاي رفتاري، نگرشي و وضعيتي به ترتيب روي ميزان اعتياد به تلفن همراه اثر داشته‌اند.