مقاله


کد مقاله : 139412111050591327

عنوان مقاله : بررسي سنخ‌هاي هويتي دانشجويان خوابگاهي دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 657

فایل های مقاله : 264 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا جلالی jalali@ispa.ir - دکترا

چکیده مقاله

نوجواني به عنوان مقطعي بحراني از تحوّل و زمينه‌اي بنيادي براي تکوين، هويت بيش از همه در نظرية رواني – اجتماعي اريکسون، تبلور يافته است. مارسيا در پي‌گيري مفهوم هويت در نظر اريکسون، روندهايي در شکل‌گيري اشکال مثبت و منفي هويت بر مبناي بحران و تعهّد تعيين کرد؛ در پرسش‌نامة سنجش هويت بنيون و آدامز مشخّصاً چهار سنخ هويت موفق، معوق، زودرس و آشفته که پايه‌هاي مفهومي و عملياتي آنها از سوي اريکسون و مارسيا وارسي و مشخّص شده بود، تنظيم شده است. بر اساس اين پرسشنامه، پژوهش‌هاي گسترده‌اي در سراسر جهان به عمل آمده است. در پژوهش حاضر نيز با ابزار مذکور به بررسي سنخ هويتي دانشجويان خوابگاهي دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران مبادرت شد. نتايج نشان داد که تقريباً هويت زودرس بيشترين ميزان هويتي دانشجويان و هويت معوق در کمترين حد آن است، اين در حالي است که اريکسون به اقتضاي ويژگي جستجوگري اين نوع هويت و انتظار تناسب آن با اقتضاي دانشجويي، بر اين تصوّر بود که هويت معوق بيشترين هويت دانشجويي را تشکيل مي‌دهد و مارسيا تصوّر مي‌کرد فرصت دانشجويي موجب تغيير و تبديل هويت انفعالي و تقليدي زودرس به هويت‌هاي پيشرفته خواهد بود. ميزان سنخ‌هاي هويتي چهارگانه در بُعدهاي کلّي، ايدئولوژيک و بين فردي در سطوح سنّي، جنسيتي، مقطع تحصيلي دانشجويان و تحصيلات والدين نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.