مقاله


کد مقاله : 139412111053261328

عنوان مقاله : عوامل مؤثر در گرايش به مهاجرت اساتيد دانشگاه‌هاي اهواز به خارج از استان خوزستان

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 665

فایل های مقاله : 249 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ایمان ممبنی iman@ispa.ir - -
2 علی قاسمی اردهانی ghasemi@ispa.ir - دکترا

چکیده مقاله

با توجه به شکاف توسعه بين استان خوزستان و ساير استان‌ها، به‌نظر مي‌رسد اين استان و به‌ويژه مراکز شهري و دانشگاهي آن، به محل دافعه نيروي متخصص و کارآمد بدل شده که اين مسئله فرايند توسعهِ استان را بسيار تحت تأثير قرار مي‌دهد. در اين مقاله با در نظر گرفتن نظريه‌ها‌ي «سرمايه انساني» و ارتباط آن با «مدل هزينه- فايده» و نيز نظريه‌ «جاذبه- دافعه»، علل گرايش به مهاجرت اساتيد دانشگاه‌هاي اهواز به ساير استا‌ن‌ها مورد بررسي قرار گرفته است. براي ارزيابي مدل و شناخت تأثير عوامل مختلف بر ميزان تمايل به مهاجرت، از روش پيمايش استفاده شده و 400 نفر از اساتيد دانشگاه‌هاي علوم پزشکي جندي‌شاپور اهواز، شهيد چمران، دانشکده نفت، دانشگاه کشاورزي رامين، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه پيام نور اهواز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد داشتن تجربه اقامت در ساير استان‌‌ها، بالا رفتن ميزان سابقه کاري اساتيد، نحوه‌ ارزيابي وضع موجود از نظر عوامل اقليمي- جغرافيايي، امنيتي، اجتماعي- فرهنگي و عوامل خدماتي- رفاهي در استان خوزستان، از متغيرهاي تأثيرگذار بر تمايل اساتيد دانشگاه‌‌ها به مهاجرتِ خارج از استان است. يافته‌هاي اين پژوهش، مؤيد نظريه‌ها‌ي سرمايه انساني و جاذبه و دافعه براي تبيين گرايش به مهاجرت اساتيد دانشگا‌ه‌هاي اهواز به ساير استان‌‌‌ها است. جهت جذب و نگهداري نيروي‌هاي متخصص و تحصيلکرده در اين استان، پيشنهاداتي ارائه شده است.