مقاله


کد مقاله : 13941211110561329

عنوان مقاله : عوامل مؤثر بر منابع هويت اجتماعي جوانان (مطالعه موردي دهلران-ايلام)

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 669

فایل های مقاله : 277 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 معصومه باقری bagheri@ispa.ir استادیار دکترا
2 محمد سلیمان نژاد soleimannejad@ispa.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مطالعة حاضر با رويکردي جامعه‌شناختي درصدد بررسي منابع هويتي جوانان دبيرستاني شهر دهلران است. اين تحقيق به شيوه پيمايشي انجام گرفته است. براي تعيين حجم نمونه در اين تحقيق با استفاده از فرمول كوكران تعداد 215 دانش‌آموز دبيرستاني به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گيري غيراحتمالي (سهميه‌اي) و نمونه‌گيري احتمالي انتخاب شده است. بنا به ماهيت موضوع و روش تحقيق از «پرسشنامه محقق ساخته» استفاده شده است، در اين بررسي از نظريه‌هاي آنتوني گيدنز و ريچارد جنکينز جهت تبيين منابع هويتي شکل‌دهنده به هويت اجتماعي استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون T، ضريب همبستگي پيرسون ورگرسيون استفاده شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد که متغير تحصيلات به عنوان نمادي از تلاش فردي با هويت شخصي افراد رابطه مثبت و معني‌داري دارد. يعني با بالا رفتن ميزان تحصيلات جوانان، هويت شخصي آنان تقويت شده و از ديگر هويت‌هايي كه جنبه گروهي دارند، كاسته مي‌شود. همچنين، با سنجش متغير پايگاه اقتصادي – اجتماعي، مشخص شد که متغير اخير تنها با هويت قومي رابطه معنادار داشته و با ديگر منابع هويتي بيشترين همبستگي با هويت‌هاي فردي دارد تا هويت‌هاي جمعي. يعني هر چه پايگاه اقتصادي – اجتماعي افراد بالاتر باشد، نقش هويت‌هاي جمعي كم رنگ‌تر و نقش هويت شخصي پر رنگتر مي‌شود. همچنين نتايج حاصله از رگرسيون نشان مي‌دهد که متغيرهاي هويت گروهي و هويت مذهبي، بيشترين سهم را در تکوين هويت اجتماعي فرد دارند.