مقاله


کد مقاله : 139412111148291334

عنوان مقاله : عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در میان جوانان گیلانغرب

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 674

فایل های مقاله : 380 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آرش ضیاء پور ziapour@kums.ac.ir - کارشناسی ارشد
2 مصطفی باقریان جلودار bagherian@ispa.ir - -

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در میان جوانان گیلانغرب می‌باشد. در اين پژوهش با بهره‌گيري از نظريه «بورديو» و «گيدنز» به بررسي تجربي فرضية مدیریت بدن پرداخته شده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه با حجم نمونه 402 نفر از جوانان (دختر و پسر) 15-29 ساله ساکن در شهر گیلانغرب انجام شد. نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد میانگن کل مدیریت بدن در بین دو جنس برابر با 82/2 می‌باشد. از این میانگین حدود 2/3 درصد از پاسخ‌گویان از نظر «مدیریت بدن» در وضعیت «بالا»، و 9/72 درصد نیز در موقعیت «متوسط» و در آخر نیز حدود 9/23 درصد از این نظر در سطح «پایینی» قرار دارند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیر‌های جمعیتی– اجتماعی، با مدیریت بدن رابطه معناداری دارند. همچنین، نتایج رگرسیونی خطی چند متغیره نشان می‌دهد از بین متغیر‌های جمعیتی- اجتماعی مذکور تنها متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی با ضریب بتای (206/0) قوی‌ترین رابطه با مدیریت بدن جوانان (دختر و پسر) را نشان می‌دهد. بطور کلی مدل ارائه شده در این مقاله 2/5 درصد تغییرات متغیر وابسته مدیریت بدن را توضیح می‌دهد.