مقاله


کد مقاله : 139412111156311336

عنوان مقاله : تحليلي بر مسائل اجتماعی– فرهنگی موثر بر حاشیه نشینی (مطالعه موردی، شهر ساری)

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 670

فایل های مقاله : 312 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین نازک تبار hntabar@yahoo.com - دانشجوی دکترا
2 هوشنگ نایبی hnayebi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 محمد جواد زاهدی zahedi@ispa.ir دانشیار دکترا
4 پروانه دانش danesh@ispa.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

حاشیه‌نشینی پدیده‌ای است که عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نرخ پایین‌تر امنیتی در پیدایش آن نقش دارند و از دو گروه بنیادی دفع کننده روستا و جذب کننده شهر نشأت می‌گیرد. هدف اصلی تحقيق اين است که چه مسائل اجتماعي- فرهنگي بر روي حاشيه نشيني تاثير دارد؟ روش تحقيق، اسنادي و پيمايشي بوده و حجم نمونه نيز برابر با 384 نفر از حاشيه نشينان ساكن اطراف شهر ساری بوده که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها در اين تحقيق با روش تحليل همبستگي و مدل معادلات ساختاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. نتايج و تحليل همبستگی نشان داد که بین عوامل مهاجرت، كيفيت مسكن، كسب معيشت، اوقات فراغت، وضعيت كالبدي فضايي و ميزان تعلق اجتماعي با اطمینان 99/0 درصد و سطح خطای کم‌تر از 01/0 درصد با حاشيه‌‌نشيني رابطه معناداری وجود دارد. هم چنين نتايج تحليل معادلات ساختاري نشان مي‌دهد كه متغیرهای مستقل قدرت پيش‌بيني حاشيه‌نشيني را دارند. حاشيه‌نشيني، ناشي از مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، عدم دسترسي مناسب به امكانات بهداشتي- آموزشي و ارتباط ضعيف با فرهنگ شهرنشيني مي‌باشد كه اين عوامل سبب شده تا حاشيه‌نشينان را در معرض مسائل اجتماعي - فرهنگي قرار ‌دهد.