مقاله


کد مقاله : 13941211116141330

عنوان مقاله : سرمايه اجتماعي و رابطه آن با پايگاه اجتماعي-اقتصادي در ميان جوانان شهر ساري مازندران

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 679

فایل های مقاله : 292 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی جان حسنی janhasani.ali@ispa.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 امید علی احمدی aliahmadi@ispa.ir - دکترا
3 اکبر مجدالدین majedin@ispa.ir - دکترا
4 آمنه خلیل خلیلی khalil@ispa.ir - -

چکیده مقاله

سرمايه اجتماعي، ثروت و دارايي نهفته‌اي است که از آمادگي روحي – رواني افراد يک جامعه براي صرف نظر کردن از منافع شخصي و درگيرشدن در عمل جمعي پديد مي‌آيد. سرمايه اجتماعي در حقيقت به آرمان‌هاي مشترک، وفاق و انسجام اجتماعي و انگيزهاي قوي براي پيشرفت، کسب افتخارات فزاينده، اعتماد، صداقت و احترام متقابل افراد جامعه نسبت به يکديگر، رعايت ارزش‌ها و هنجارها و اصول اخلاقي و پرهيز از هر گونه تظاهر در کنشهاي اجتماعي به منظور کمک به پويايي جامعه و ... اطلاق مي‌گردد. پژوهش حاضر از نوع پيمايش و جامعه آماري تحقيق حاضر را کليه جوانان شهر ساري (بر اساس تعريف سازمان ملي جوانان) تشکيل مي‌دهند. به گزارش سازمان ملي جوانان تعداد 84541 جوان 15 تا 29 سال در شهر ساري زندگي مي‌کنند. ضريب آلفا 91% به دست آمد. نتايج نشان داد: بين پايگاه اجتماعي-اقتصادي و ميزان سرمايه اجتماعي رابطه معني‌داري وجود دارد. ميان سرمايه اجتماعي در ميان جوانان شهر ساري از حيث جنسيت تفاوت معني‌داري وجود دارد. ميان سرمايه اجتماعي در ميان جوانان شهر ساري از نظر سني تفاوت وجود دارد. ميان سرمايه اجتماعي در ميان جوانان شهر ساري از حيث وضعيت تاهل تفاوت معني‌داري وجود دارد. همچنين با به کارگيري از روش «ورود آزاد» (Enter) در رگرسيون چند متغيره، سرمايه اجتماعي تعميم يافته به ميزان 42%، سرمايه اجتماعي غيررسمي به ميزان 25%، سرمايه اجتماعي امنيت به ميزان 55%، سرمايه اجتماعي مشارکت به ميزان 30%، سرمايه اجتماعي اعتماد به ميزان 36%، پايگاه اجتماعي- اقتصادي 17% و تحصيلات 11% بر سرمايه اجتماعي مؤثراند. در نتيجه بيشترين ميزان تاثير در ميان متغيرهاي ياد شده متعلق به امنيت و کمترين‌ تاثير ناشي از تحصيلات افراد بوده است. در نهايت با توجه به ميزان R2 به دست آمده مي‌توان گفت متغيرهاي اين تحقيق 374% از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي‌کنند.