مقاله


کد مقاله : 13941211157401338

عنوان مقاله : بررسی رفتارهای تخریبی دانش‌آموزان در شهر تهران

نشریه شماره : 6 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 1216

فایل های مقاله : 369 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود گلچین golchin.masoud@gmail.com - دکترا
2 معصوم آقازاده m.aghazadeh59@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بررسي رفتارهای تخریبی دانش‌آموزان در شهر تهران موضوع اصلي اين مقاله مي‌باشد. وندالیـسم به عنوان يك پدیدة اجتماعی است که در آن، فرد وندال و یا خـرابکار، به صورت ارادی به تخریب اموال عمومی می‌پردازد و تبعات زيانباري را موجب مي‌شود. هدف اصلي مقاله، شناخت برخي عوامل اجتماعی مؤثر بر اقدام به رفتارهاي تخريبي در ميان دانش‌آموزان مي‌باشد. برای تحقق هدف فوق سعی گردید با مطالعه نظريه‌هاي موجود به تلفیق تئوریک دست یافته كه در مقاله حاضر در راستاي اين مهم، مسئله پژوهش در پرتو نظريه‌هاي كنترل اجتماعي هيرشي، آنومي مرتون و نظریه بیگانگی سیمن، با استفاده از روش تحقيق پيمايشي، مورد تحليل و مداقه قرار گرفته است. اين پژوهش، در ميان 407 نفر از دانش‌آموزان دوره راهنمايي و متوسطه انجام شده است. گردآوري اطلاعات نيز از طريق پرسشنامه خودگزارشي و ساختمند صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان دادند که میزان ارتکاب 15.7 درصد از دانش‌آموزان به رفتارهای تخریبی در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است. متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر، توانسته‌اند 24 درصد از واریانس رفتارهای تخریبی را تبیین کنند. اثر مستقیم دو متغیر مهم پژوهش یعنی کنترل اجتماعی و احساس بیگانگی بر روی رفتارهای تخریبی به ترتیب به میزان 0.30- و 0.31 درصد می‌باشد.