مقاله


کد مقاله : 13941212105431344

عنوان مقاله : بررسی تأثیر میزان و انواع دینداری بر همبستگی اجتماعی

نشریه شماره : 6 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 1693

فایل های مقاله : 340 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بیژن زارع Zare@khu.ac.ir دانشیار دکترا
2 علی اکبر صادقی aa.sadeghy@gmail.com - دانشجوی دکترا
3 سمانه دلبری delbari@isppa.ir - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف این تحقیق بررسی رابطه میزان و انواع دینداری با همبستگی اجتماعی است. روش اين تحقیق پیمایشی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دوره کارشناسی واحد حصارک دانشگاه خوارزمی تشکيل می‌دهند. از میان این دانشجویان تعداد 409 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله با این دانشجویان مصاحبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌هاي t استيودنت، تحليل واريانس و همبستگي پيرسون استفاده شده است. نظریه دورکیم در رابطه با تأثیر دینداری بر همبستگی اجتماعی الگوی نظری این تحقیق است. نوع دینداری نيز با توجه به انتقادی که بر نظریه دورکیم در رابطه با کارکرد انسجامی دین وارد شده و عدم توجه دوركيم به انواع دینداری در دستگاه نظری خود مطرح می‌شود. بر این اساس، دسته بندی هیک از انواع دینداری (انحصارگرا، شمول گرا و تکثرگرا) مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای دستگاه نظری تحقیق، دینداری و انواع دینداری متغیرهای مستقل تحقیق و همبستگی اجتماعی متغیر وابسته تحقیق به شمار می‌آیند. همچنین این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین دینداری با همبستگی اجتماعی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. در بررسی نوع دینداری سه روش به طور همزمان به کار گرفته شد: 1- نوع دینداری بر مبنای شاخص نوع دینداری، 2- نوع دینداری بر مبنای عامل انحصارگرایی دینی و 3- نوع دینداری بر مبنای عامل تکثرگرایی دینی. با توجه به این طبقه بندی‌ها، بین نوع دینداری با همبستگی اجتماعی ارتباط معناداری وجود ندارد.