مقاله


کد مقاله : 13941212859321341

عنوان مقاله : توصیف وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و پیشنهاد دو سناریو

نشریه شماره : 6 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 1238

فایل های مقاله : 453 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هاشم آرام hashem.aram@gmail.com - دانشجوی دکترا
2 عباس قنبری باغستان ghanbari@ispa.ir - دکترا

چکیده مقاله

یکی از شناخته شده‌ترین آسیب‌های اجتماعی که در اکثر جوامع با شدت کمتر یا بیشتر وجود دارد، تکدی‌گری است. آنچه تکدی‌گری را به موضوعی مهم در حیطۀ سیاستگذاری اجتماعی تبدیل می‌کند، نه تنها خود پدیده که پیامدهای آن مانند گسترش آسیب‌های فردی و اجتماعی، شکل‌گیری فضای اجتماعی ناامن، گسترش بی عدالتی اجتماعی و هدر رفتن بخشی از نیروی جامعه است. آمارها و اطلاعات موجود نشان می‌دهد تکدی‌گری در شهر تهران بعد از اعتیاد دومین آسیب اجتماعی است، از این رو پرداختن به این موضوع در جهت شناخت ابعاد مختلف آن و ارائه راهکارها و سیاست‌های مناسب حائز اهمیت است. در همین راستا هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و ارائه سیاست اجتماعی موثر است. روش تحقیق اسنادی و سناریونگاری بوده و با بهره‌گیری از مطالعات پیشین و آمار و اطلاعات موجود وضعیت تکدی‌گری، علل و عوامل تأثیرگذار و متولیان رسیدگی به این گروه آسیب‌دیده و در نهایت برنامه‌ها و فعالیت مدیریت شهری، تجزیه و تحلیل شده است. در نهایت با توجه به مرور سیاستگذاری‌های فعلی و پیشین در مواجهه با پدیده تکدی‌گری و نیز با بهره‌گیری از رویکردهای نظری کلان وفاق و تضاد، برای انتخاب سیاست اجتماعی مناسب با روش سناریونگاری، دو سناریوی پیشنهادی عملگرا و آرمانگرا ارائه شده است که سناریوی عملگرا مرتبط با حوزه‌های نظری وفاق که بر سطوح فردی و خرد در شکل‌گیری پدیده تکدی‌گری تأکید دارد و سناریوی آرمانگرا در راستای حوزه نظری تضاد، در شکل‌گیری پدیده تکدی‌گری بیشتر نابرابری‌ها و ساختارهای کلان را دخیل می‌کند.