مقاله


کد مقاله : 13941212942231343

عنوان مقاله : بررسی نگرش معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون به مواد به منظور اعتبار يابي مقياس نگرش به مواد

نشریه شماره : 6 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 1038

فایل های مقاله : 331 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اکبر علیوردنیا aliverdinia@umz.Ac.ir دانشیار دکترا
2 سید احمد میر محمدتبار mtabar@ispa.ir - دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هدف از تحقيق حاضر تبیین جامعه شناختی نگرش معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون به مواد و اعتبار¬يابي مقياس نگرش به مواد در معتادان می¬باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا حضور در درمان نگهدارنده با متادون بر نگرش معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون به مواد تأثیر دارد؟ روش تحقیق پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی می¬باشد. جمع آوري اطلاعات از طریق ابزار پرسش نامه صورت گرفت. جمعیت تحقیق عبارت است از کلیه معتادان که در فصل بهار سال 1391 به 11 مرکز نگهدارنده با متادون بابلسر و فریدونکنار مراجعه کرده¬اند. در مجموع تعداد 405 نفر افراد مورد مطالعه با روش نمونه گیري طبقه¬ای تصادفی متناسب با حجم انتخاب گردیدند. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که 5/41 درصد از پاسخ¬گویان نگرش منفی به مواد داشته¬اند. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که گویه‌های مقیاس نگرش به مواد زیر سه عامل عاطفی، رفتاری و شناختی بار شدند. اين عوامل قوي¬ترين گويه‌ها را گرد آورده است. به شکلی که هیچ کدام از این گویه‌ها بر روی دو عامل بار عاملی مشترک ندارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای باور و مشارکت در درمان به ترتیب قوی¬ترین متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش به مواد می¬باشند.