مقاله


کد مقاله : 13980308189813

عنوان مقاله : واکاوی رضايتمندي پروژه مسکن مهر از منظر پایداری اجتماعی نمونه مطالعاتی: مسکن مهر شهر گرگان

نشریه شماره : 7 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 195

فایل های مقاله : 225 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صادق برزگر s_barzegar1386@yahoo.com استادیار دکترا
2 علی رضا قربانی ghorbani@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با طرح این مساله که ميزان رضايتمندي پروژه مسکن مهر شهر گرگان از منظر پایداری اجتماعی تا چه حدی است، انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات با توجه به ماهیت مطالعه حاضر، به دو صورت کتابخانه¬ای و میدانی می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق ساکنان مجتمع‌های مسکونی مسکن مهر می‌باشند که ۳۴۰ نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر بر اساس تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی نشان از حاکمیت شرایط ناپایدار در مسکن مهر شهر گرگان بوده است. نتایج بدست آمده نشان می¬دهد، کمترین میزان پایداری در مسکن مهر این شهر در خصوص شاخص‌های امنیت، هویت، احساس تعلق، و فضاهای فرهنگی می‌باشد و بیشترین رضایت¬مندی از شاخص‌های تراکم نسبی جمعیت، نرخ باسوادی و درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی می‌باشد. بنابراین در امر سیاست گذاری جهت پایدارسازی ابعاد اجتماعی، توجه به عواملی که سبب افزایش کیفیت زندگی در این مجتمع‌ها می‌شود ضروری است.