راهنمای تدوین مقاله


شرایط پذیرش مقالات:

مقاله‌های ارسالي لازم است واجد شرايط زير باشند:

1- با حوزه فعاليت فصلنامه تناسب داشته باشند.

2- ويژگيهاي مقاله علمی- پژوهشي را دارا باشند.

3- قبلاً در نشریه‌ها‌ی داخلي و خارجي يا مجموعه مقالات سمينارها و مجامع علمي چاپ نشده یا بطور

 همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشند.

راهنمای تنظیم مقالات:

1- فایل Word و PDF مقاله حداكثر در 30 صفحه به آدرس الكترونيكي  فصلنامه ارسال گردد.

2- چكيدة فارسي حداكثر در 300 كلمه باشد.

3- واژگان اصلي بين سه تا پنج كلمه باشد.

4- مقاله شامل مقدمه و طرح، سؤال‌هاي تحقيق، چارچوب نظري يا مفهومي (تعريف مفاهيم، فرضيه‌ها،تئوري‌هاي تبيين كنندة موضوع، مدل نظري)، روش تحقق، يافته‌هاي تحقيق، تكنيك‌گردآري اطلاعات،حوزه تحقيق، سال انجام تحقيق، جامعة آماري و حجم نمونه،جمع‌بندي و نتيجه‌گيري، يادداشت‌ها، منابع و خلاصه انگليسي باشد.

5-  مقاله در نرم‌افزار Word 2007  به صورت زير حروف‌چيني شده باشد:

متن فارسي مقاله با قلم نازنين نازك پوينت 11 و متن لاتين با قلم Times نازك پوينت 10، با فاصله سطر Single و تيترها با قلم تيتر 12

6-  ارجاعات در داخل متن درج شود (نام‌خانوادگي نويسنده،سال انتشار، صفحه يا صفحات)

7- كلمات غيرفارسي در متن شماره‌گذاري (توك) و معدل لاتين آن در پايين صفحه درج شود.

8- پي‌نوشت‌ها به آخر مقاله و قبل از منابع منتقل شود.

9- منابع در انتهاي مقاله به ترتيب حروف الفبا به تفكيك منابع فارسي و غيرفارسي ذكر شود.