آخرین شماره


شماره 1 سال 2
بهار 1392
دانلود فایل

1 - سنخ‌شناسي روابط اجتماعي در شبکه‌هاي همسايگي در شهر مشهد ( DOI : 0)
( رحمت الله صدیق سروستانی - نوروز نیمروزی )
2 - مطالعه گرايش ايرانيان به هويت مدرن ( DOI : 0)
( ابراهیم حاجیانی - محسن درویشی )
3 - بررسي مصرف اعتيادآور تلفن همراه ( DOI : 0)
( حسینعلی افخمی - محسن سلسله )
4 - بررسي سنخ‌هاي هويتي دانشجويان خوابگاهي دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران ( DOI : 0)
( محمدرضا جلالی )
5 - عوامل مؤثر در گرايش به مهاجرت اساتيد دانشگاه‌هاي اهواز به خارج از استان خوزستان ( DOI : 0)
( ایمان ممبنی - علی قاسمی اردهانی )
6 - عوامل مؤثر بر منابع هويت اجتماعي جوانان (مطالعه موردي دهلران-ايلام) ( DOI : 0)
( معصومه باقری - محمد سلیمان نژاد )
7 - سرمايه اجتماعي و رابطه آن با پايگاه اجتماعي-اقتصادي در ميان جوانان شهر ساري مازندران ( DOI : 0)
( علی جان حسنی - امید علی احمدی - اکبر مجدالدین - آمنه خلیل خلیلی )