آخرین شماره


شماره 2 سال 2
تابستان 1392
دانلود فایل

1 - بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس شادی (مورد مطالعه زنان 24-15 ساله شهر اصفهان) ( DOI : 0)
( اعظم ابراهیم نجف آبادی - عزت الله سام آرام )
2 - پراکنش مصرف فرهنگي بين سطوح تحصيلي مختلف در ایران ( DOI : 0)
( عبدالحسین کلانتری - اعظم نسیم افزا - بهنام لطفی خاچکی )
3 - بررسی رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر آن (با استفاده از نتایج پیمایش ملی ) ( DOI : 0)
( مهدی رفیعی بهابادی - ابراهیم حاجیانی )
4 - عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در میان جوانان گیلانغرب ( DOI : 0)
( آرش ضیاء پور - مصطفی باقریان جلودار )
5 - حجاب و حجاب‌گریزی با رویکرد مهندسی فرهنگی - انتظامی (مورد مطالعه: شهر سنندج) ( DOI : 0)
( کامبیز ملائی - طاهره الهی )
6 - تحليلي بر مسائل اجتماعی– فرهنگی موثر بر حاشیه نشینی (مطالعه موردی، شهر ساری) ( DOI : 0)
( حسین نازک تبار - هوشنگ نایبی - محمد جواد زاهدی - پروانه دانش )