آخرین شماره


شماره 1 سال 4
پاییز - زمستان 1394
دانلود فایل

1 - بررسی رفتارهای تخریبی دانش‌آموزان در شهر تهران ( DOI : 0)
( مسعود گلچین - معصوم آقازاده )
2 - شناسايي و رتبه‌بندي نگرش‌ها و عوامل تأثيرگذار بر اعتراض‌هاي دانشجويي ( DOI : 0)
( راضیه نصیرزاده - علی منتظری - مهدی نصیرزاده )
3 - توصیف وضعیت تکدی‌گری در شهر تهران و پیشنهاد دو سناریو ( DOI : 0)
( هاشم آرام - عباس قنبری باغستان )
4 - بررسی و شناخت الگوها و فرایند‌های شکل‌گیری روابط جنسی پیش از ازدواج ( DOI : 0)
( سعیده میرابی - علی یوسفی - سیده سمیه موسوی )
5 - بررسی نگرش معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون به مواد به منظور اعتبار يابي مقياس نگرش به مواد ( DOI : 0)
( اکبر علیوردنیا - سید احمد میر محمدتبار )
6 - بررسی تأثیر میزان و انواع دینداری بر همبستگی اجتماعی ( DOI : 0)
( بیژن زارع - علی اکبر صادقی - سمانه دلبری )